Make WordPress Core

Ticket #16953: WP_fix_for_plugin_basename_to_allow_symlinks_2011-07-28.2.patch

File WP_fix_for_plugin_basename_to_allow_symlinks_2011-07-28.2.patch, 1.8 KB (added by augustash, 13 years ago)
 • WP_fix_for_plugin_basename_to_allow_symlinks_2011-07-28.patch

  diff --git a/WP_fix_for_plugin_basename_to_allow_symlinks_2011-07-28.patch b/WP_fix_for_plugin_basename_to_allow_symlinks_2011-07-28.patch
  index 95e39fc..e69de29 100644
  a b  
  1 diff --git a/wp-includes/plugin.php b/wp-includes/plugin.php
  2 index 945461c..5bc475d 100644
  3 --- a/wp-includes/plugin.php
  4 +++ b/wp-includes/plugin.php
  5 @@ -567,7 +567,11 @@ function plugin_basename($file) {
  6         $mu_plugin_dir = str_replace('\\','/',WPMU_PLUGIN_DIR); // sanitize for Win32 installs
  7         $mu_plugin_dir = preg_replace('|/+|','/', $mu_plugin_dir); // remove any duplicate slash
  8         $file = preg_replace('#^' . preg_quote($plugin_dir, '#') . '/|^' . preg_quote($mu_plugin_dir, '#') . '/#','',$file); // get relative path from plugins dir
  9 -       $file = trim($file, '/');
  10 +       
  11 +       $dir      = basename(dirname($file));
  12 +       $filename = basename($file);
  13 +
  14 +       $file = trim($dir . '/' . $filename, '/');
  15         return $file;
  16  }
  17  
 • wp-includes/plugin.php

  diff --git a/wp-includes/plugin.php b/wp-includes/plugin.php
  index 5bc475d..5b5e693 100644
  a b function plugin_basename($file) { 
  568568        $mu_plugin_dir = preg_replace('|/+|','/', $mu_plugin_dir); // remove any duplicate slash
  569569        $file = preg_replace('#^' . preg_quote($plugin_dir, '#') . '/|^' . preg_quote($mu_plugin_dir, '#') . '/#','',$file); // get relative path from plugins dir
  570570       
  571         $dir      = basename(dirname($file));
  572         $filename = basename($file);
   571  $dir      = basename(dirname($file));
   572  $filename = basename($file);
   573  $filepath = ($dir == '.') ?  $filename : $dir . '/' . $filename;
   574 
   575  $file =  trim($filepath, '/');
  573576
  574         $file = trim($dir . '/' . $filename, '/');
  575577        return $file;
  576578}
  577579