Make WordPress Core

Ticket #9591: 9591.tests.patch

File 9591.tests.patch, 11.1 KB (added by ampt, 12 years ago)
Line 
1Index: wp-testcase/test_includes_formatting.php
2===================================================================
3--- wp-testcase/test_includes_formatting.php    (revision 444)
4+++ wp-testcase/test_includes_formatting.php    (working copy)
5@@ -1164,4 +1164,43 @@
6        }
7 }
8 
9+class TestRemoveAccents extends WPTestCase {
10+       public function test_remove_accents_simple() {
11+               $this->assertEquals( 'abcdefghijkl', remove_accents( 'abcdefghijkl' ) );
12+       }
13+
14+       public function test_remove_accents_latin1_supplement() {
15+               $input = 'ªºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿ';
16+               $output = 'aoAAAAAAAECEEEEIIIIDNOOOOOOUUUUYTHsaaaaaaaeceeeeiiiidnoooooouuuuythy';
17+
18+               $this->assertEquals( $output, remove_accents( $input ), 'remove_accents replaces Latin-1 Supplement' );
19+       }
20+
21+       public function test_remove_accents_latin_extended_a() {
22+               $input = 'ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ';
23+               $output = 'AaAaAaCcCcCcCcDdDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhHhIiIiIiIiIiIJijJjKkkLlLlLlLlLlNnNnNnNnNOoOoOoOEoeRrRrRrSsSsSsSsTtTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyYZzZzZzs';
24+
25+               $this->assertEquals( $output, remove_accents( $input ), 'remove_accents replaces Latin Extended A' );
26+       }
27+
28+       public function test_remove_accents_latin_extended_b() {
29+               $this->assertEquals( 'SsTt', remove_accents( 'ȘșȚț' ), 'remove_accents replaces Latin Extended B' );
30+       }
31+
32+       public function test_remove_accents_euro_pound_signs() {
33+               $this->assertEquals( 'E', remove_accents( '€' ), 'remove_accents replaces euro sign' );
34+               $this->assertEquals( '', remove_accents( '£' ), 'remove_accents replaces pound sign' );
35+       }
36+
37+       public function test_remove_accents_iso8859() {
38+               // File is Latin1 encoded
39+               $file = DIR_TESTDATA . DIRECTORY_SEPARATOR . 'formatting' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'remove_accents.01.input.txt';
40+               $input = file_get_contents( $file );
41+               $input = trim( $input );
42+               $output = "EfSZszYcYuAAAAAACEEEEIIIINOOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuyyOEoeAEDHTHssaedhth";
43+
44+               $this->assertEquals( $output, remove_accents( $input ), 'remove_accents from ISO-8859-1 text' );
45+       }
46+}
47+
48 ?>
49Index: wp-testcase/jacob/TestFormatting.php
50===================================================================
51--- wp-testcase/jacob/TestFormatting.php        (revision 444)
52+++ wp-testcase/jacob/TestFormatting.php        (working copy)
53@@ -81,57 +81,6 @@
54 }
55 
56 /*
57-Removes accents from characters and decomposes ligatures.
58-*/
59-class Test_Remove_Accents extends _WPFormattingTest {
60-   
61-    /*
62-    http://www.alanwood.net/unicode/latin_1_supplement.html
63-
64-    unicode-latin-1-supplement is identical to iso-8859-1, so these
65-    tests on their own will never take the unicode codepath
66-    */   
67-    function test_removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement() {
68-        $this->file_test("removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement",
69-            "remove_accents");
70-    }
71-   
72-    /*
73-    Several characters, such as eth and thorn, do not have a unicode
74-    decomposition, but should be replaced. The eth, for example, should become
75-    "d" or "dh", and the thorn "th". They require special rules.
76-    */
77-    function test_removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement() {
78-        $this->file_test("removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement",
79-            "remove_accents");
80-    }   
81-    function test_removes_accents_from_latin1_supplement() {
82-        $this->file_test("removes_accents_from_latin1_supplement",
83-            "remove_accents");
84-    }
85-
86-    function test_removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a() {
87-        $this->file_test("removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a",
88-            "remove_accents");
89-    }   
90-    function test_removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a() {
91-        $this->file_test("removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a",
92-            "remove_accents");
93-    }   
94-    function test_removes_accents_from_latin_extended_a() {
95-        $this->file_test("removes_accents_from_latin_extended_a",
96-            "remove_accents");
97-    }
98-
99-    // Currently this test fails because the unicode codepath (seems_utf8 == true)
100-    // can't handle non-decomposable characters (eth and friends).
101-    function test_removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a() {
102-        $this->file_test("removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a",
103-            "remove_accents");
104-    }
105-}
106-
107-/*
108 Decodes text in RFC2047 "Q"-encoding, e.g.
109 
110     =?iso-8859-1?q?this=20is=20some=20text?=
111Index: wp-testdata/formatting/remove_accents.01.input.txt
112===================================================================
113--- wp-testdata/formatting/remove_accents.01.input.txt  (revision 0)
114+++ wp-testdata/formatting/remove_accents.01.input.txt  (revision 0)
115@@ -0,0 +1 @@
116+€ƒŠŽšžŸ¢¥µÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿŒœÆÐÞßæðþ
117
118Property changes on: wp-testdata/formatting/remove_accents.01.input.txt
119___________________________________________________________________
120Added: svn:mime-type
121   + text/plain; charset=ISO-8859-1
122
123Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement.input.txt
124===================================================================
125--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement.input.txt     (revision 444)
126+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement.input.txt     (working copy)
127@@ -1 +0,0 @@
128-
129Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement.output.txt
130===================================================================
131--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement.output.txt    (revision 444)
132+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin1_supplement.output.txt    (working copy)
133@@ -1 +0,0 @@
134-AAAAAACEEEEIIIINOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiinooooouuuuyy
135Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement.input.txt
136===================================================================
137--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement.input.txt   (revision 444)
138+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement.input.txt   (working copy)
139@@ -1 +0,0 @@
140-
141Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement.output.txt
142===================================================================
143--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement.output.txt  (revision 444)
144+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin1_supplement.output.txt  (working copy)
145@@ -1 +0,0 @@
146-AEDHOTHssaedhoth
147Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin_extended_a.input.txt
148===================================================================
149--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin_extended_a.input.txt   (revision 444)
150+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin_extended_a.input.txt   (working copy)
151@@ -1 +0,0 @@
152-AaAaAaCcCcCcCcDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhIiIiIiIiIJjKkLlLlLlNnNnNnOoOoOoRrRrRrSsSsSsŠšTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyŸZzZzŽž??????
153Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin_extended_a.output.txt
154===================================================================
155--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin_extended_a.output.txt  (revision 444)
156+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin_extended_a.output.txt  (working copy)
157@@ -1 +0,0 @@
158-AaAaAaCcCcCcCcDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhIiIiIiIiIJjKkLlLlLlNnNnNnOoOoOoRrRrRrSsSsSsSsTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyYZzZzZzIJijLlNs
159Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a.input.txt
160===================================================================
161--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a.input.txt     (revision 444)
162+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a.input.txt     (working copy)
163@@ -1 +0,0 @@
164-ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïñòóôõöùúûüýÿÆÐØÞßæðøþAaAaAaCcCcCcCcDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhIiIiIiIiIJjKkLlLlLlNnNnNnOoOoOoRrRrRrSsSsSsŠšTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyŸZzZzŽž??????
165Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a.output.txt
166===================================================================
167--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a.output.txt    (revision 444)
168+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement_and_latin_extended_a.output.txt    (working copy)
169@@ -1 +0,0 @@
170-AAAAAACEEEEIIIINOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiinooooouuuuyyAEDHOTHssaedhothAaAaAaCcCcCcCcDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhIiIiIiIiIJjKkLlLlLlNnNnNnOoOoOoRrRrRrSsSsSsSsTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyYZzZzZzIJijLlNs
171Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a.input.txt
172===================================================================
173--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a.input.txt      (revision 444)
174+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a.input.txt      (working copy)
175@@ -1 +0,0 @@
176-AaAaAaCcCcCcCcDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhIiIiIiIiIJjKkLlLlLlNnNnNnOoOoOoRrRrRrSsSsSsŠšTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyŸZzZzŽž
177Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement.input.txt
178===================================================================
179--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement.input.txt  (revision 444)
180+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement.input.txt  (working copy)
181@@ -1 +0,0 @@
182-
183Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement.output.txt
184===================================================================
185--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement.output.txt (revision 444)
186+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_latin1_supplement.output.txt (working copy)
187@@ -1 +0,0 @@
188-AAAAAACEEEEIIIINOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiinooooouuuuyyAEDHOTHssaedhoth
189Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a.output.txt
190===================================================================
191--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a.output.txt     (revision 444)
192+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_decomposable_latin_extended_a.output.txt     (working copy)
193@@ -1 +0,0 @@
194-AaAaAaCcCcCcCcDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhIiIiIiIiIJjKkLlLlLlNnNnNnOoOoOoRrRrRrSsSsSsSsTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyYZzZzZz
195Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a.input.txt
196===================================================================
197--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a.input.txt    (revision 444)
198+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a.input.txt    (working copy)
199@@ -1 +0,0 @@
200-??????
201Index: wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a.output.txt
202===================================================================
203--- wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a.output.txt   (revision 444)
204+++ wp-testdata/jacob/removes_accents_from_undecomposable_latin_extended_a.output.txt   (working copy)
205@@ -1 +0,0 @@
206-IJijLlNs