Make WordPress Core

Changes between Version 5 and Version 6 of Ticket #16330, comment 22


Ignore:
Timestamp:
07/12/2012 06:55:41 PM (11 years ago)
Author:
krembo99
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #16330, comment 22

  v5 v6  
  3030                       
  3131                       
  32                         // important in some countries !
   32                        // important in some countries ! If anyone knows any others - please add.
  3333                       
  3434                        $filename = strtr($filename, 'ŠŽšžŸÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƒƠơƯưǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǺǻǼǽǾǿ', 'SZszYAAAAAACEEEEIIIINOOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuyyAAAAAAAECEEEEIIIIDNOOOOOOUUUUYsaaaaaaaeceeeeiiiinoooooouuuuyyAaAaAaCcCcCcCcDdDdEeEeEeEeEeGgGgGgGgHhHhIiIiIiIiIiIJijJjKkLlLlLlLlllNnNnNnnOoOoOoOEoeRrRrRrSsSsSsSsTtTtTtUuUuUuUuUuUuWwYyYZzZzZzsfOoUuAaIiOoUuUuUuUuUuAaAEaeOo');
  35 
   35               
   36                        // important in some other countries ! If anyone knows any others - please add.
  3637                        $filename = strtr($filename, array('Þ' => 'TH', 'þ' => 'th', 'Ð' => 'DH', 'ð' => 'dh', 'ß' => 'ss', 'Œ' => 'OE', 'œ' => 'oe', 'Æ' => 'AE', 'æ' => 'ae', 'µ' => 'u'));
  3738