WordPress.org

Make WordPress Core

Changes between Initial Version and Version 1 of Ticket #22363, comment 38


Ignore:
Timestamp:
11/18/2013 08:09:56 PM (5 years ago)
Author:
p_enrique
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #22363, comment 38

  initial v1  
  44{{{
  55sanitize_file_name( "Posyłają\tSzczegóły\r\n(Październik).jpg" );
  6  --> string(34) "posylaja-szczegoly-pazdziernik.jpg"
   6 -> string(34) "posylaja-szczegoly-pazdziernik.jpg"
  77
  88sanitize_file_name( "<strong>Mọi người đều có quyền <foo> tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồn</strong>" );
  9 string(97) "mọi-nguòi-dèu-có-quyèn-tụ-do-tham-gia-vào-dòi-sóng-van-hoá-của-cọng-dòn"
   9 -> string(97) "mọi-nguòi-dèu-có-quyèn-tụ-do-tham-gia-vào-dòi-sóng-van-hoá-của-cọng-dòn"
  1010
  1111sanitize_file_name( "-ÉŁè Šíæ 20 % —40° “über/Þøß” βαΣιΛειος à © Ñœijç.õs¿ & Kö.yr.ä = 10 €-.gif.gif" );
  12 string(75) "ele-siae-20-40-uber-thos-βασιλειος-a-noeijc.os-ko.yr_.a-10.gif.gif"
   12 -> string(75) "ele-siae-20-40-uber-thos-βασιλειος-a-noeijc.os-ko.yr_.a-10.gif.gif"
  1313
  1414sanitize_file_name( "---Все люди 1) рождаются свободными и 2) равными в своем 2A) достоинстве и 2B) ПРАВАХ!!!---.jpg" );
  15 string(140) "все-люди-1-рождаются-свободными-и-2-равными-в-своем-2a-достоинстве-и-2b-правах.jpg"
   15 -> string(140) "все-люди-1-рождаются-свободными-и-2-равными-в-своем-2a-достоинстве-и-2b-правах.jpg"
  1616
  1717sanitize_file_name( "ณ ยามที่โลกต้องการเอ่ยถ้อยคำใดๆ โลกจะใช้เพียง Unicode เราจึงขอเชิญชวนท่านรีบลงทะเบียนงาน .jpg" );
  18 string(246) "ณ-ยามที่โลกต้องการเอ่ยถ้อยคำใดๆ-โลกจะใช้เพียง-unicode-เราจึงขอเชิญชวนท่านรีบลงทะเบียนงาน.jpg"
   18 -> string(246) "ณ-ยามที่โลกต้องการเอ่ยถ้อยคำใดๆ-โลกจะใช้เพียง-unicode-เราจึงขอเชิญชวนท่านรีบลงทะเบียนงาน.jpg"
  1919
  2020sanitize_file_name( "Invalid Unicode string: abc-\xff-def"
  21 string(0) ""
   21 -> string(0) ""
  2222}}}
  2323